Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Επικοινωνήστε μας

2280 €

Υμενίτιδα γόνατος

Αρθροσκόπηση γόνατος

OTA-Jinemed Hastanesi

Artroskopi sözcüğü eklemin içine bakmayı ifade eder. Fiberoptik cihazlar (kamera ve ışık sistemleri) kullanılarak eklemlerin içleri görüntülü muayene edilir. Eklem içi dokulardaki hastalık ve yaralanmalar bu şekilde eklem açılmadan görülerek gerekli tedavileri yapılır.

DOĞRULUOĞLU Hasan
0
Θεραπείες / Έτος

OTA-Jinemed Hastanesi

2280 €

Ημερήσια νοσηλεία
0
Θεραπείες / Έτος
6000 €

Οστεοαρθρίτιδα αγκώνα

Ολική αρθροπλαστική (αντικατάσταση) αγκώνα

OTA-Jinemed Hastanesi

Total kalça protezi, kalça eklemi ileri derecede harap olmuş hastalarda, hasarlı eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesi ameliyatıdır. Kalça protez kobalt krom veya titanyumdan imal edilen ana parçalar ile bunların eklemleştiği yerde plastik, metal veya seramik ara parçalardan oluşur.

Kalça protezi kemiğe iki şekilde tutturulabilir. Kemik kalitesi çok iyi olmayan ileri yaştaki hastalarda, protez kemik çimentosu adı verilen bir dolgu maddesi ile kemiğe tespit edilir. Bu tip protezlere çimentolu kalça protezi adı verilir. Kemik kalitesi iyi olan daha genç hastalarda ise, üzeri gözenekli bir madde ile kaplanmış olan protezler, kemiğin içine çok sıkı bir şekilde yerleştirilir ve sonrasında vücudun kemiği, protezin üzerindeki gözeneklerin içine ilerleyerek tespiti sağlar. Bu tip protezlere çimentosuz kalça protezi adı verilir.

DOĞRULUOĞLU Hasan
0
Θεραπείες / Έτος

OTA-Jinemed Hastanesi

6000 €

3 μέρες νοσηλείας
0
Θεραπείες / Έτος
6110 €

Οστεοαρθρίτιδα ώμου

Ολική αρθροπλαστική (αντικατάσταση) ώμου

OTA-Jinemed Hastanesi

Artroplasti günümüzde yafllanan ama konforlu yaflamak isteyen insan say›s›n›n art›fl›na paralel olarak artan cerrahi bir yöntemdir. Omuz artroplastisi de bundan nasibini alm›flt›r. Omuz artroplastisini kavraman›n ilk ad›m›, bölgedeki yumuflak doku fonksiyonlar›n› irdelemekten geçer. Omuz fonksiyonel olarak 4 eklemden meydana gelmifl olsa da (gleno-humeral, skapula-torasik, akromio-klavikular, sternoklavikular) omuz artroplastisi klasik anlamda sadece glenohumeral eklemi kapsamaktad›r. Bu da olay›n ne kadar dikkatli de¤erlendirilmesi gereklili¤ini gösterir.

DİLAVEROĞLU Bülent
50 - 200
Θεραπείες / Έτος

OTA-Jinemed Hastanesi

6110 €

Ημερήσια νοσηλεία
50 - 200
Θεραπείες / Έτος
mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;